Menu

Gebruiksvoorwaarden van de website en bescherming van de persoonlijke gegevens

1. Onafhankelijkheid OKDO Building Maintenance

OKDO Building Maintenance voert interventies uit in gehele onafhankelijkheid, zonder dat haar medewerkers onder autoriteit van de klant vallen. De klant zal in geen enkel geval beschouwd worden als juridische werkgever van de medewerkers. Het naleven van de veiligheidsvoorschriften tegenover de klant door OKDO Building Maintenance, of indien nodig bevelen afkomstig van haar dienst preventie zijn niet van dergelijke aard dat deze onafhankelijkheid in twijfel getrokken kan worden.

2. Uitvoering van diensten

2.1 Aanvragen voor interventies: De persoon die een aanvraag voor een tussenkomst indient in naam van de klant wordt verondersteld over de bevoegdheid te beschikken om de klant op een rechtsgeldige manier te vertegenwoordigen. In deze aanvraag moet de gewenste tussenkomst bovendien gedetailleerd omschreven zijn. De offertes worden opgesteld op basis van een visuele en niet-destructieve inspectie. OkDo Building Maintenance is niet verantwoordelijk indien een defect of een verborgen gebrek niet werd opgemerkt. De werken die hieruit voortvloeien zullen in een aparte offerte worden vermeld.

2.2 Onderbreking van voorzieningen: indien een onderbreking van water- of energievoorziening noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de werken, zullen deze periodes van onderbreking worden vastgelegd in onderlinge overeenstemming met de klant.

2.3 Einde van de tussenkomst: op het einde van elke interventie, moet de medewerker een document invullen waarop het begintijdstip alsook het eindtijdstip van de interventie aangegeven staat. Daarnaast staat er ook een korte beschrijving van de uitgevoerde werken en het geplaatste materiaal op het formulier. Vervolgens zal aan de plaatselijke vertegenwoordiger van de klant zijn akkoord gevraagd worden, bevestigd door zijn handtekening. De uren die in rekening genomen zullen worden voor het bepalen van het geleverde werk, zijn deze die aangeven zijn op dit formulier. Elk begonnen uur wordt als een volledig werkuur beschouwd en gefactureerd. De klant kan achteraf geen aanspraak maken door het gebruik van de onbevoegdheid van de ondertekenaar om zich van zijn verplichtingen te ontdoen.

2.4 Middelenverplichting: De verplichtingen van OKDO Building Maintenance in dit contract zijn enkel gebonden door een middelenverplichting. De medewerkers beperken zich tot het uitvoeren van de gevraagde interventies en het realiseren van gewenste oplossingen van de klant. OKDO Building Maintenance is niet verantwoordelijk voor de keuze van de oplossing of voor de eventuele schadelijke gevolgen van deze keuze.

2.5 Goedkeuringen – vergunningen: De klant is verantwoordelijk voor de aanvraag en het verkrijgen van alle goedkeuringen en vergunningen die eventueel nodig zijn bij de uitvoering van een interventie.

2.6 Bijkomstige diensten: OKDO Building Maintenance mag in sommige gevallen beroep doen op een onderaannemer die onder haar verantwoordelijkheid werkt.

2.7 Garantie: Het materiaal dat geïnstalleerd wordt door OKDO Building Maintenance in het kader van het leveren van diensten is van goede kwaliteit en beantwoordt aan de huidige normen. De garantie die OKDO Building Maintenance geeft aan de klant m.b.t. het materiaal beperkt zich tot dezelfde garantie die OkDo Building Maintenance krijgt van haar leverancier of fabrikant.

OKDO Building Maintenance verleent een garantie van 2 maand op de arbeidsprestaties van haar medewerkers.

3. Betalings- en facturatie modaliteiten

3.1 Facturatie: OKDO Building Maintenance zal per interventie een factuur opstellen, tenzij anders overeengekomen. De factuur zal per interventie een overzicht van de prijzen en kosten bevatten.

3.2 Betwisting van de factuur: elke betwisting op een factuur moet schriftelijk bevestigd worden ten laatste binnen de 10 kalenderdagen na facturatiedatum. De betwisting moet de datum en het nummer van de factuur bevatten alsook de reden van de betwisting. Het betwisten van een factuur door een klant betekent geen opschorting van betaling.

3.3 De facturen worden contant betaald. In het geval de factuur niet betaald wordt binnen de vooropgestelde termijn, wordt er een vergoedende intrest van 1% op het vastgestelde bedrag in rekening gebracht, conform aan artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en zonder opschorting tot aan de integrale betaling van de schuld. In een dergelijk geval heeft OKDO Building Maintenance het recht om zonder vooraf gedane aankondiging, een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag te eisen, met een minimum van 125 EUR.

4. Verantwoordelijkheid – Verzekeringen

OKDO Building Maintenance verzekert haar verantwoordelijkheid.

De verantwoordelijkheid van OKDO Building Maintenance, leidt in geen enkel geval tot een schadevergoeding van indirecte of immateriële schade (opeenvolgend of niet opeenvolgend) van natuurlijke, financiële, commerciële of andere aard zoals het verliezen van tijd, personeel, winstderving, het toenemen van algemene kosten, de verstoring van het handelsverkeer, schade aan reputatie of verlies van kansen, advocatenkosten. Onverminderd het volgende punt, is OKDO Building Maintenance niet verantwoordelijk voor de schade die de klant lijdt als deze resulteert uit een fout van de klant en/of uit één van haar aangestelden of van een derde, alsook het niet nakomen van de klant of één van haar aangestelden van een verplichting die vastgelegd was in het contract of het breken van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling door de klant of één van haar aangestelden. Als de klant van mening is dat de verantwoordelijkheid bij OKDO Building Maintenance ligt, moet hij dit schriftelijk en zo spoedig mogelijk bekend maken, en dit binnen de 15 kalenderdagen die volgen op het incident of het nadelige feit. Bovendien moet elke juridische actie in deze verantwoordelijkheidskwestie tegen OKDO Building Maintenance uitgevoerd worden in de 3 maanden vanaf het moment dat het nadelige feit zich voordoet, gekend is of redelijkerwijze gekend zou moeten zijn, en bovendien ten laatste in een termijn van 6 maanden na de prestatie die geleid heeft tot dit nadelige feit. Deze actie moet voorafgegaan worden door een schriftelijke aankondiging. Deze vooraf bepaalde termijnen zijn voorgeschreven op straffe van verval. De invoering van het beroep ontheft de klant evenwel niet van zijn verplichtingen inzake betalingen.

5. Geval van overmacht

Een Partij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van bepaalde verplichtingen als uit het Contract voorkomt dat de verantwoordelijkheid voortvloeit uit overmacht. Alle oorzaken die buiten de controle van de betrokken partij vallen, worden beschouwd als gevallen van overmacht.

6. Divers

De nietigheid of het niet dwingende karakter, voor welk motief dan ook, van een gedeelte van de Algemene Voorwaarden of van een getekend contract tussen de Partijen zal geen impact hebben op de geldigheid en het dwingende karakter van hun andere bepalingen. In geval van geschillen, is enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Bergen bevoegd.

7. Bescherming van persoonsgegevens

Partijen zullen zich houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Als onderdeel van onze Overeenkomst kan OKDO persoonsgegevens verzamelen. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

In het geval van onderaanneming in de zin van de AVG, is OKDO verplicht om een onderaannemer aan te stellen die voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de juiste verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten (bijv. het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar, enz.), vindt u in ons "privacybeleid" dat toegankelijk is op onze Website. U kunt uw rechten uitoefenen per post naar het volgende adres: Ter attentie van de juridische dienst van OKDO Building Maintenance, Chaussée de Tubize 487, 1420, Eigenbrakel, België, of per e-mail naar: privacy@okdo.be